Åsa Forsell

Bra budgetinslag, men inte stora

I gårdagens tidning kunde man läsa att regeringen ska avisera i höstbudgeten att ett nytt bidrag kommer att införas, ett bidrag till arbetsgivare för insatser som får sjukskrivna att komma tillbaka snabbare till arbetet. Det är bra. Rehabiliteringen behöver bli bättre och det är bra att arbetsgivarna ges stöd i olika former för ta sitt ansvar för rehabiliteringen. Möjligtvis borde bidragen i första hand riktas till mindre arbetsgivare som generellt sett kan ha sämre förutsättningar att arbeta med de här frågorna.

Det är inte några stora summor tyvärr och det är inte några ”nya” pengar. Bidraget till arbetsgivarna ersätter stödet till företagshälsovården som haft i princip samma syfte: att få igång koordinerande insatser för sjukskrivna. Regeringens bedömning är att det stödet som infördes 2009 inte har resulterat i några ökade insatser. Effekten för företagshälsovården blir kraftigt minskat statligt stöd (dock kommer ersättning för medicinsk service från landstingen att finnas kvar och hanteras inom ramen för sjukskrivningsmiljarden), vilket kan ifrågasättas.

Ett par andra lyckade, men små, satsningar som aviserats är pengar till ökad kunskap kring psykisk ohälsa. Dels ska Ungdomsstyrelsen undersöka ungas  upplevda psykiska ohälsa, dels ska Fortes (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) göra en kunskapsöversikt kring sambanden mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro. Som jag skrev i augusti behöver kunskapen öka på många håll, så alla satsningar i den riktningen är mycket välkomna.

Men ökat stöd och ökad kunskap hos arbetsgivarna kommer med stor sannolikhet inte att nå ända fram till bra fungerande rehabilitering på alla arbetsplatser. Vinstdrivande företag behöver ha ekonomiska drivkrafter att arbeta med rehabilitering. Omständigheterna ser olika ut på olika arbetsplatser och verksamheten ger i sig själv drivkrafter att arbeta med rehabilitering exempelvis om det är svårt att hitta ersättare för personal som är sjukfrånvarande. Finns inga andra ekonomiska motiv för arbetsgivare att arbeta med rehabilitering behöver regelverken kring sjukförsäkring och/eller rehabiliteringsansvar ha inslag av den karaktären.

(korrigerad 2013-09-18)