Åsa Forsell

Återvändare borde inte behöva finnas

I både Dagens nyheter och Aftonbladet skrevs igår (28/10 2013) kritiska artiklar om återvändarna i sjukförsäkringen och det faktum att många sjukskrivna nu är inne på sin tredje vända med sjukpenning och alltså riskerar att utförsäkras en tredje gång. Som TCO har skrivit tidigare är den här rundgången ett problem och något som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen borde prioritera i sitt arbete. I ett blogginlägg i december förra året skrev jag ”Sist, men inte minst, behöver utredningen hantera frågan att det finns det en grupp som står utan skydd från sjukförsäkringen. Det gäller långvarigt sjuka som kan återfå sin arbetsförmåga och därmed inte har rätt till sjukersättning (tidigare kallat förtidspension). En rundgång i sjukpenningdelen av försäkringen med så kallade återvändare är varken bra för de berörda eller för försäkringens legitimitet. Det måste finnas skydd för långvarigt sjuka och stöd som är anpassat till deras specifika situation.”

TCO har på flera punkter varit kritisk till sjukförsäkringsreformen som infördes 2008 och våren 2011 presenterade TCO förslag på hur de akuta problemen som följde av reformen kunde lösas. Ett av förslagen var att återinföra tidsbegränsad sjukersättning i omarbetad form. Det var inte bra att en person tidigare kunde vara sjukskriven med sjukpenning år efter år utan aktiva insatser, varför en maximal tid för sjukpenning är motiverat. Dock är tiden med sjukpenning för kort och rehabiliteringskedjans utformning duger inte. Mer behöver göras för att hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbetslivet, både under tiden med sjukpenning och efter. Det är ologiskt att låta personer som uppenbarligen är långvarigt sjuka börja om som ett nytt kortvarigt sjukfall med sjukpenning. Framför allt är det ologiskt att utsätta sjukskrivna för ovisshett kring sin ekonomiska försörjning när de borde fokusera på saker som vila, tillfrisknande, rehabilitering och kanske även omställning. De bör i stället ges stöd och aktiva åtgärder särskilt anpassat för deras specifika behov. Sjukförsäkringssystemet sammantaget ska ge ekonomisk trygghet när man inte kan arbete på grund av sjukdom, även om sjukdomen är långvarig.

I nämnda tidningsartiklar pekar Försäkringskassans analytiker på att arbetslösa är dubbelt så många som de med anställning bland de som återvänder till sjukförsäkringen. Försäkringskassan ska nu analysera den här gruppen arbetslösa. Ett möjligt resultat av deras analys kan mycket väl bli att de här personerna inte var arbetslösa när deras sjukfall startade. Erfarenheter från fackförbund inom TCO indikerar att det inte är ovanligt att sjukskrivna går ut i arbetslöshet i samband med att tidsgränser inom sjukförsäkringens rehabiliteringskedja passeras. Erfarenheterna visar också att om arbetsgivarna inte tar sitt ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning (som de har enligt arbetsmiljölagen) kan det leda till förlängd sjukperiod och ibland även förvärrande av sjukdomen.

TCO kommer ganska snart att presentera ett sammanhållet förslag kring hur sjukförsäkringen behöver förändras för att fungera bra på dagens arbetsmarknad, där ovanstående problem och andra rättas till.