Ministern sprider felaktiga uppgifter om remissinstanserna

I gårdagens Agenda diskuterade socialförsäkriningsminister Cristina Husmark Pehrsson med personer som drabbas av de nya och hårdare tidsgränserna i sjukförsäkringen. Pia Hackzell Almgren och Inga-Maria Östh, båda drabbade av cancer, vittnade om de orimliga konsekvenser som rehabiliteringskedjans tidsgränser ställer till med för dem.

Kritiken mot de nya hårda sjukreglerna har varit omfattande och i fredags tvingades regeringen backa och göra ändringar i lagen – men räcker det verkligen? Förutom personer med cancersjukdommar är det också andra med kroniska sjukdomar, som jobbar deltid och samtidigt har ersättning från Försäkringskassan, som kommer att drabbas av det nya regelverket. Detta gäller exempelvis den stora gruppen reumatiker. Det lilla steg tillbaks som regeringen nu tar kommer sannolikt inte att underlätta dessa gruppers situation.

Något uppseendeväckande är det dock när socialförsäkringsministern i en replik hävdar att remissinstanserna inte varnat för de konsekvenser av tidsgränserna som vi nu ser. ”När vi skickat ut vårt förslag på remiss till många tunga remissinstanser så har ingen i sina remissvar poängterat att det kunde få de här orimliga konsekvenserna”, säger hon i inslaget. Detta är direkt felaktigt.

Jag arbetade själv med TCOs remissvar, där vi som första punkt tog upp just detta. Så här skrev vi bland annat: ”Med det fyrkantiga regelverk och mekaniskt utformade tidsgränser, som nu föreslås, finns stor risk för att fler försäkrade förlorar sin anställning och ekonomiska trygghet.”

TCO var dessutom långt ifrån ensam om att kritisera tidsgränserna. En rad andra myndigheter och organisationer pekade just på risken att de enskilda skulle komma att drabbas om regeringen drev igenom sitt förslag.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) avstyrkte exempelvis entydigt i sitt remissvar det som man ansåg vara allt för snävt satta tidsgränser: ”De föreslagna fasta hållpunkterna är alltför snäva och därför inte realistiska för att arbetsgivare och övriga involverade aktörer på bästa sätt ska kunna fullgöra sina delar i rehabiliteringskedjan.” SKL saknar också ”en genomarbetad analys av konsekvenserna för kommunsektorn och det ekonomiska biståndet.

Statens Folkhälsoinstitut avvisar tidsgränserna i sitt remissvar på detta sätt: ”Vi ställer oss tveksamma till förslagen om fasta hållpunkter i form av tidsbestämda gränser för när arbetsförmågan ska prövas. Vi bedömer att dessa är allt för snäva mot bakgrund av de förutsättningar som finns hos offentliga rehabiliteringsaktörer och arbetsgivare.”

Samhall anser generellt sett ”att de föreslagna tidsgränserna i rehabiliteringskedjan är för snävt satta och då med hänsyn till att det finns många sjukdomstillständ och funktionsnedsättningar som kräver både mer omfattande och längre rehabiliteringsinsatser.”

Försäkringskassan skriver: ”För att Försäkringskassan ska kunna tillämpa reglerna krävs även att andra aktörers insatser sker i tid. Fallerar deras insatser blir de föreslagna tidsgränserna inte möjliga att hålla. Risken är att den enskilde hamnar i kläm och står utan försörjning.”

Detta var endast ett litet axplock av vad remissinstanserna sade innan regeringen sommaren 2008 drev igenom de snäva tidsgränserna i sjukförsäkringen. Inger Efraimsson, som vid denna tid hoppade av som ordförande i Försäkringskassans styrelse, var också en av dem som hårdast kritiserade de nu aktuella tidsgränserna.

Tyvärr valde regeringen att inte lyssna till remissinstansernas och Efraimssons synpunkter. Hade man lyssnat hade vi sannolikt inte haft den debatt vi har idag. Du kan läsa mer om detta i TCO-rapporten ”Hög tid för en parlametarisk utredning om socialförsäkringen” (sidan 7 -11).

Jag vill inte beskylla socialförsäkringsministern för att medvetet ljuga. Det tror jag inte heller att hon gör. Men uppenbarligen har hon själv inte tagit del av vad remissinstanserna sagt om de nu aktuella tidsgränserna. Inte heller har hon haft tillgång till ett korrekt underlag. Det är likväl beklagligt att ministern sprider felaktiga uppgifter om remissinstanserna i media.

 • GW

  Inför lagändrngen hoppade ordföranden på FK av. Hon vlle nte vara med att nför den då planerade lagen. Jag mnns nte hennes namn men hon gck ut meda och motverade varför. Hon ansåg att den dels slog på ensklda ndvder och var nte heller samhällsekonomskt försvarbar. Hon ersattes då av Erk Åsbrnk. Jag påstår att Chrstna Husmark Persson antngen ljuger eller så har hon allvarlga mnnesstörnngar.

 • http://jeanette-jeanettesblogg.blogspot.com/ Jeanette

  I bloggnlägget ”Läger” den 22 oktober cterar jag Husmark Pehrsson och Axéns uttalande Aftonbladet. De säger att remssvaren tll övervägande delen gett en ”postv bld” av de ej beslutade, men redan nförda förslagen. Vsst ljuger Husmark Pehrsson och Axén, vare sg man vll tro det eller ej. Här kan du läsa nlägget, vlket även några av remssvaren fnns att ta del av: http://jeanette-jeanettesblogg. blogspot.com/2009/10/lager.html

 • Kjell Rautio

  GW, du har helt rätt. Inger Eframsson avgck som ordförande FK:s styrelse just på grund av att hon var krtsk tll de allt för snäva tdsgränserna rehablterngskedjan.

  TCO gjorde då en nterjvu (som sedan blev en TCO-rapport) med Inger E, där hon utvecklade sn krtk. Läs gärna Ingers kloka ord genom att klcka på denna länk: http://tco.se/Templates/Page1____238.aspx?DataID=6984
  Där kan du enkelt ladda ned den aktuella TCO-rapporten.

 • Pingback: Husmark P ljuger och vägrar ta sitt ansvar « Ett hjärta RÖTT()

 • Liberty

  För alla som har följt utvecklngen är det helt uppenbart vad Kjell säger. Husmark ljuger så det stnker. Hon säger Agenda ”Detta fck v reda på fredags” och att man nte läst några varnngar remssvaren från ”tunga# nstanser. Detta måste fram tll den stora allmänheten, så att hon får som ansvarg får ta konsekvenserna av att hon ljuger om att hon nte förstår lagens konsekvenser. SKANDAL. Slutlgen, TACK KJELL v som är sjuka och har följt vad du skrvt sedan länge är dg evgt tacksam. I mna ögon är TCO de enda som tdgt stått upp för vår värn.

 • Pingback: Gunvor om mat, hälsa, politik och idrott: Sjukförsäkringen kan bli regeringens fall()

 • Pingback: Yngve, en grön veganpolitiker » Blog Archive » Inget omedvetet förslag …()

 • Pingback: Cristina svamlar igen « I Cattas lilla värld()

 • Pingback: Borgarna snor våra pengar! « Röda Lund()

 • http://komigenuva.wordpress.com Nemokrati

  Hur kommer det sg att den här regerngen kan nföra bestämmelser som strder mot mänsklga rättgheter? Det begrper nte jag. Att tvnga ut sjuka arbete är ju som att drva dem döden på kortast möjlga td. Nu säger man att ”syftet” nte var detta. Men med ovan redovsade remssvar så är det svårt att tolka syftet mer välvllgt än så. Cynsm är förnamnet, korrektare betecknng nhlsm.

 • http://komigenuva.wordpress.com Nemokrati

  Ursäkta – måste bara tllägga: Dessutom tycker jag det är hög td att vända resonemanget om ”bdragsfusk”. Bankerna – bdragsfuskar nte de om de får ”ntensvvård” hela krsen genom utan att fördenskull långvnng tll små och medelstora företag fungerar som den ska, vdare bdragsfuskar nte hela närngslvet om de får del av ”ntensvvården” utan att fördenskull alstra fler arbetstllfällen?

  Att ge sg på samhällets svagaste och mest utsatta ndvder, msstänklggöra dem, ställa skyhöga krav som man nte ställer på samhällets resursstarkaste nsttutoner är ngentng annat än fegt och fascstodt.

  Denna dskusson är som jag ser det ”overdue” för att använda ett engelskt ord.

  Sannngen är ju den att det nte är bland samhällets utsatta man har anlednng att skärpa regelverk och granska utbetalnngar med lupp – utan samhällstoppen. Där duggar skandalerna tätt och nte många huvuden rullar om man betänker åtgången av skattepengar.

  En annan sak det sammanhanget är att betona att en arbetslöshets- och sjukförsäkrng är en försäkrng – och nget ”bdrag”. De som alla år jobbat och betalat tll denna försäkrng va skattesedel har också rätt att få ersättnng när olyckan är framme.

 • K-S Mellberg

  Noterade med stor besvkelse att dagens omröstnng (149 för och 140 mot) Rksdagen angående förslaget om ”Förändrngar sjukförsäkrngen” så var Mona Sahln (S) frånvarande och Thomas Bodström röstade som enda ledamot från oppostonsparterna ja tll förslaget.

  http://www.rksdagen.se/webbnav/?nd=3154&rm=2009/10&bet=SfU10

  I meda fortsätter Husmark-Pehrsson vsa total förvrrng och okunskap när hon ”glömmer” bostadstllägg och ersättnng från avtalsförsäkrngar de 64 % som de stackars sjukbdragstagarna tvngas leva på – tll skllnad mot 223kr brutto per 5 dgr vecka.

  Å andra sdan så påstår hon även att tdsbegränsad sjukersättnng öppnar för saklg grund för uppsägnng om den sjuke har anställnng. Tvvlar starkt på det påståendet.

  Men å tredje sdan så har det ju nte framkommt någon krtk mot regerngens förslag.

  Suck!

 • Pingback: ”Intensivvård” för näringslivet medan svårt sjuka utförsäkras « Nemokrati()

 • Kjell Rautio

  K-S Mellberg du har rätt. Tdsbegränsad sjukersättnng är nte saklg grund för uppsägnng. Den som har tdsbegränsad sjukersättnng har fortfarande kvar sn anställnng, vlket den som har permanent sjukersättnng nte har.

 • Pingback: När verkligheten tränger sig på… « De Tystas Röst()

 • Pingback: Sjukförsäkringen – tio år av debatt « De Tystas Röst()