Bra beslut av DO

Min kollega Samuel Engblom har förtjänstfullt skrivit om dagens offentliggjorda beslut av Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna kring en kvinnas rätt att fortsätta studera på en barnskötarutbildning iförd niqab. Jag vill bara tillägga att det gäller att ställa sig frågan vad en ändrad lagstiftning, som nu både Fp och S öppnar för, syftar till. Nu gällande lagstiftning gör det möjligt att förbjuda plagg som täcker ansiktet om klädseln påverkar möjligheten att bedriva den aktuella utbildningen på ett meningsfullt sätt. Vilket problem syftar då en ändrad lagstiftning till att lösa? Varför ska plagg som täcker ansiktet förbjudas om det inte påverkar möjligheten att bedriva den aktuella utbildningen på ett meningsfullt sätt? Varför vill man utestänga kvinnor som bär niqab från utbildning? Vem främjar det? I vilket fall inte kvinnors jämställdhet med män. Kvinnor utan utbildning har svårare att hävda sig i arbetslivet och i samhället i stort än kvinnor med utbildning.

 • en icke ”svensk” man

  Vlket problem syftar då en ändrad lagstftnng tll att lösa?
  SVAR: Att man ska kunna se den andra personen som man nteragerar med, specellt undervsnng. Mnst sagt naturlgt, nte bara för männskor utan även djur.

  Varför ska plagg som täcker ansktet förbjudas om det nte påverkar möjlgheten att bedrva den aktuella utbldnngen på ett menngsfullt sätt?
  SVAR: Hur kan man sn vldaste fantas tro att det aldrg skulle påverka möjlgheten att bedrva utbldnngen? Våra anskten nnehåller extremt många muskler som v använder bl a för att uttrycka oss med och kommuncera med. Om man tar bort den delen av kommunkaton mellan lärare och BARN så försvårar man en redan svår och vktg uppgft.

  Varför vll man utestänga kvnnor som bär nqab från utbldnng?
  SVAR: Man vll nte utestänga kvnnor som bär nqab från utbldnng. Man vll utestänga alla, både män och kvnnor från att dölja stt anskte under tden de undervsar skolan. Fundera stället på varför det bara är kvnnor som måste dölja ansktet. Det känns mnst sagt olustgt att du seröst försvarar rätten att bära nqab genom att hänvsa tll jämställdhet mellan könen, samtdgt som Islam är det största maktmedlet män använder för att förtrycka kvnnor.

  V föddes nte med skynken framför ansktet och vll man ändå ha det så är det upp tll en själv. Om det är så vktgt för en att dölja stt anskte att man tycker att det prorteras högre än hur väl kommunkatonen mellan lärare och barn fungerar skolan, så tycker jag nte man passar som lärare vlket fall som helst – nqab eller ej.

 • GW

  Jag förstår nte.
  För mg är nqab och burka det ultmata uttrycket för kvnnoförtryck.
  Jag vll se folk ögonen. Jag tycker det är förfärlgt att ha barnvagnar där barnet är vänt från föräldern.
  Jag skulle aldrg lämna mtt barn tll en maskead person.
  Jag tycker att maskerade kvnnor förpassar svenka kvnnor tllbaka tll 1800-talet.

 • B110

  N här ovan som använder ”Jag vll se folk ögonen” som faktsk motverng tll att stänga folk ute från utbldnngar – ta ett par steg tllbaka för faan.

  Försök komma med NÅGOT saklgt argument stället för påståenden som nleds med ”Jag tycker” eller ”Jag vll att”. Inse följande: era åskter är och ontressanta.

  Kan n däremot frammana nån sorts motverng tll VARFÖR n tycker som n gör är det långt mer ntressant.