Tidsbegränsad sfi – en utredning med mycket allvarliga problem

Idag presenterade Utredningen om tidsbegränsad sfi sitt betänkande. Utredningen föreslår en tidsbegränsning som innebär att en nyanländ invandrare måste påbörja utbildning i svenska för invandrare (sfi) senast ett år efter första folkbokföringsdagen. Den sammanlagda studietiden får inte överstiga två år. Och rätten att delta i sfi föreslås upphöra efter fyra år.

Detta föreslår utredningen trots att det av utredningen inte går att utläsa hur många av dem som idag läser sfi som troligtvis inte kommer att nå målen för den högsta kursen inom två år. Det går att utläsa att 72 procent av de som var nybörjare 2007 inte har fått betyg i den högsta kursen två år senare, men då har eventuella studieavbrott inte räknats in.

Utredaren föreslår inga undantag från tidsgränserna. Havande och föräldralediga liksom de som lider av posttraumatiskt stresssyndrom eller av annan sjukdom får ingen möjlighet till dispens från vare sig tidsgränsen när man ska påbörja sfi eller hur långa studieavbrott man har rätt till. Analfabeter, kortutbildade och personer med någon form av funktionsnedsättning får inte heller möjlighet till någon förläning av studietiden. Den är två år för alla, trots att det är vedertaget att det tar längre tid för flertalet i dessa grupper. Ingen hänsyn tas heller till att det kan uppstå kötid om tre månader för att påbörja och återuppta studier i sfi.

Att det är problematiskt att slå fast så hårda tidsgränser för alla har framförts av flertalet aktörer som utredaren varit i kontakt med under arbetets gång men de avfärdas av utredaren med att de är ”rimliga” tidsgränser. Brist på underlag och analys för utredarens bedömning är uppenbar.

Utredaren föreslår också en rad andra saker som måste förändras för att tidsgränsen ska få positiv effekt. Många av de förslagen är riktigt bra och bör genomföras oavsett om sfi tidsbegränsas eller inte. Men om en tidsbegränsning införs så måste dessa förslag implementeras innan tidsbegränsningarna införs.  Därför är det anmärkningsvärt att utredaren föreslår att tidsbegränsningarna införs redan 1 juli 2012.

Utredaren förslår också att de som efter två år inte fått betyg i den högsta kursen inom sfi kan läsa svenska som andraspråk inom ramen för den grundläggande vuxenutbildningen. Utredningen förklarar dock inte på vilket sätt detta förbättrar de studerandes möjlighet att uppnå kunskaperna i svenska. Det framgår inte heller vad som förbättras av att kommunen ska ha två olika skolformer där nyanlända invandrare kan lära sig grundläggande svenska.

Om sfi tidsbegränsas på detta sätt är risken uppenbar att invandrades kunskaper i svenska försämras.

Snäva tidsgränser inom etableringspolitiken har jag också tidigare skrivit om.

  • Maken till klåpare, som de borgerliga, när det gäller sfi får man leta efter. Vi stängde av radion när nyheten förmedlades i Ekot eftersom vi satt till bords just då och inte ville få upp maten. Vi som båda är tidigare mångåriga sfi-lärare.
    Man mår nämligen illa när okunskapen sätts i högsätet och får bestämma politiken, såvida det inte är rena illvilligheten förstås, vilket inte heller verkar otänkbart.

  • Anders

    Förmodligen var resulatet beställt från början. Det är ju anmärkningsvärt att flera av de som deltog i utredningen, anställda på regeringskansliet, såg sig föranledda att komma med ett särskilt yttrande. Det hedrar dem.