Mats Essemyr

Arbetsförmedlingen bekräftar jakt på superarbetskraft

I en rapport förra veckan om utfallet i jobb- och utvecklingsgarantin bekräftar Arbetsförmedlingen den tes som TCO framhåller, nämligen att arbetsgivare i ökad utsträckning ratar personer som misstänks inte kunna prestera på topp. Jobb- och utvecklingsgarantin fungerar tämligen väl i dess två första faser, från vilka nästan hälften av deltagarna går vidare till jobb. Det är ett bra resultat med tanke på att deltagarna då har minst 300 dagars öppen arbetslöshet bakom sig samt ytterligare 450 dagar i de första två faserna.

 Väl i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas så blir det dock desto svårare för de trettio procent som hamnar där. Utflödet till arbete från fas 3 ligger under 50 procent, varav utflödet till arbete utan stöd är så låg som 20 procent.

Arbetsförmedlingens analys visar att de personer som går vidare till fas 3 och som alltså inte hittar jobb under de två inledande faserna framförallt är personer med funktionsnedsättning, äldre människor över 55 år samt personer som tidigare varit långtidsarbetslösa. Det är väl i linje med TCO:s tidigare presenterade studier om Jakten på superarbetskraften. I dessa studier visar TCO att arbetsgivares inställning till att anställa människor med funktionsnedsättning, frånvarohistoria eller hög ålder har blivit gradvis mer restriktiv. Dessa faktorer (och vissa andra) signalerar risk för lägre prestation, något som blir allt svårare att inkorporera i dagens slimmade arbetsorganisationer.

Det är i längden ohållbart med en utveckling där allt fler exkluderas från arbetsmarknaden. Frågan som kvarstår är på vilket sätt som delar av arbetsmarknaden kan göras rymligare, så att de allra flesta får plats. Den saken kommer vi att diskutera vid TCO:s kongress den 10-12 maj.

  • GW

    Det är kanske bra att ha i åtanke att LAS kom till, då man trots högkonjunktur såg att sjuka och äldre stängdes ute från arbetsmrknaden. Genom den förändrade sjukförsäkringen behöver borgarna inte propagera för förändringar i LAS. Sjuka och äldre stängs ute från arbetsmarknaden med hjälp av Rehbiliteringskedjan.
    Massor med förändringar har bidragit till att dom som inte fungerar till 110% inte har på arbetsmarknaden att göra. Lagen om offentligupphandling säger att allt och alla ska konkurrensutsättas. Det blir inga jobb över till de som kan befaras lågpresterande. En annan viktig del är EU och globaliseringen. Arbetsmarknaderna idag begränsas inte av några natonsgränser.
    En viktig fråga är vilken typ av nation Sverige vill vara. Vill vi att alla som bor här ska omfattas av någon form av välfärd. Eller ska Sverige bli ett land som till sist blir så ojämlikt att det präglas av revolt och oroligheter.