Roger Mörtvik

Förslag om ändrade regler för föräldraledighet värt att pröva – men varför då behålla vårdnadsbidraget

Regeringen planerar att förändra reglerna för när man kan ta ut föräldraledighet. Enligt förslaget, som förmodligen blir en del av höstbudgeten, kommer det att endast vara möjligt att spara en femtedel av dagarna till efter barnets fyraårsdag, men däremot att ta ut resten mer flexibelt till barnet är tolv. Enligt socialminister Göran Hägglund, är det ett sätt att få nyanlända utrikesfödda kvinnor att komma närmare arbetsmarknaden.

Problemet har identifierats i olika studier, till exempel av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, som skrev så här för ett tag sedan:

”Ett barn som har fötts utomlands ger rätt till samma antal dagar med föräldrapenning oavsett vilken ålder barnet har vid invandring. Föräldraledigheten för flera barn kan dessutom tas ut efter varandra. Det medför att föräldrar som invandrar med flera barn ibland kan uppbära föräldrapenning under åtskilliga år. (…) Föräldrapenningen riskerar därmed att bli en kvinno- och fattigdomsfälla. Det kan finnas skäl att förändra rätten till föräldrapenningsdagar, till exempel så att antalet dagar relateras till barnets ålder vid invandringen till Sverige.” (Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration, s. 118).

En sådan åtgärd, direkt riktad mot invandrades rätt skulle dock vara omöjlig att genomföra, varför regeringen istället vill begränsa rätten till ledighet generellt för barn över fyra års ålder, men i samma syfte.

Min reaktion på uppstuds är att förslaget är värt att ta på allvar och låter bra.  Men om regeringen, och Göran Hägglund, nu är orolig för att vissa delar av familjepolitiken kan leda till sämre incitament att delta i arbetslivet är det underligt att samtidigt behålla vårdnadsbidraget. Detta bidrag har nämligen samma oönskade påverkan på barnen såtillvida att det hämmar kvinnors arbetsincitament och kan hämma språkkunskaper i svenska. Den kritiken som förs fram mot föräldraförsäkringen är i högsta grad giltig för båda stödformerna.

Och om man nu väljer att begränsa rätten till föräldraledighet efter fyra års ålder. Vore det då inte lämpligt, och i linjen med att stärka incitamenten till lönearbete, att fundera över om inte förskolan dessutom borde bli helt avgiftsfri från fyra års ålder.

 • Immerzuzweit

  Har du (och regeringen) reflekterat över den som adopterar barn som är över fyra när det anländer till Sverige? Ska föräldern inte få vara föräldraledig då?

 • Immerzuzweit

  Oroar mig mycket över detta förslag eftersom jag själv ska adoptera barn som troligtvis kommer vara 4 år när det kommer till Sverige. Anser du då, i linje med regeringens förslag och att du själv skriver att det är ett bra sådant, att jag då inte ska ha rätt att ta ut föräldradagar? Vilka incitament ser du där? Som jag ser det har inte regeringen tänkt igenom förslaget ordentligt. Ett barn som är 4 år, oavsett om det är adopterat eller kommer hit som barn till invandrare/flyktingar, har behov som inte ser likadana ut som en fyraåring till sverigefödda föräldrar. Barnens fyraåriga liv ser apart olika ut. Att adopterat barn som är 4 år eller äldre kan inte kastas in i förskolan från dag 1. Ett flyktingbarn som är 4 år likaså. Hur tänker du här? Ser du till barnets bästa eller irriterar du dig över föräldrar som ev. utnyttjar systemet?

  Kanske man istället ska se över hur man möjliggör för kvinnor med många barn att lära sig svenska. Exempelvis öppna förskolor med personal m adekvat utbildning i anslutning till SFI.

 • Roger Mortvik

  Det är en viktig fråga du tar upp, ”Immerzuzweit”. Det kanske blir för lite för en del fall att bara kunna spara 20 procent av dagarna, eller kan man ha särregler vid adoptioner möjligen. Förslaget lär nog komma på remis vad det lider. Vi får fundera över detta  i remisshanteringen när TCO ska svara.

 • Anna Lähnn

  Det stora problemet blir för de som adopterar barn äldre än fyra år. Dessa måste kunna vara hemma med barnen för anknytningens skull och för att göra övergången så trygg som möjligt för barnen, men har inte tillräckligt med dagar med föräldrapenning.

 • Immerzuzweit

  Det blir absolut för lite att bara kunna spara 20 % av dagarna. Precis som Anna Lähnn skriver; det handlar om anknytningen mellan barnet och dess förälder/föräldrar. Och barnets rätt till en så trygg övergång som möjligt från en känd miljö till en okänd. Om nu detta egendomliga och dåliga förslag går igenom måste föräldrar till adopterade barn ha särregler. 

  Det verkar inte som att regeringen har tänkt igenom sitt förslag och tittat på olika grupper i samhället.

 • Ladka

  oavsett hur man blir förälder så är det väl ändå vi som förälder som ska avgöra hur vi vill fördela denna möjlighet att vara hemma med våra barn. Tycker inte att regeringen skall bestämma det. Varför ändra något som redan fungerar och som säkerligen de flesta tycker fungerar bra! Om denna FP påverkar invandrar kvinnorna negativt så kan man väl ändra deras förutsättningar!!! Men inte för ”oss” andra där det fungerar bra. FÖRSÄMRA INTE!!!!

 • Inkaho

  de gör allt för att vi ska få sämre pensioner. Barnen har väl rätt att få vara hemma mer med någon föräldrar. Varför ska vi svenskfödda få försämring bara för att invandrar kvinnorna har problem att komma in på arbetsmarknaden?