Thomas Janson

Vore Euron stabilare utan Tyskland?

Det är en allmän sanning att Tyskland är Europas motor och att utan Tyskland skulle Euron inte finnas. Tyskland är, enligt detta, den stat som garanterar Euron. Men det kanske är så att Tyskland inte är redo att ta på sig den ekonomiska ledartröjan i Europa, det innebär nämligen att Tysklands ekonomi måste underordnas den europeiska, inte tvärtom.  

Jag har tidigare kritiserat att det bara är Grekland som attackeras och istället argumenterat för att en stor del av problemet ligger i att Euron skapat obalanser mellan länderna därför att den gemensamma valutan tagit bort möjligheten till växelkursförändringar och ökat riskerna för att ländernas olika ekonomiska utveckling inom eurozonen riskerar att bli för stora. Utan en gemnsam finanspolitik förvärras denna situation. Det recept som nu tyskland kräver av bland annat Grekland är att man tar efter den tyska exportmodellen.

Men enligt forskarna Sergio Cesaratto och Antonella Stirati finns flera problem med det receptet. För det första pekar de på att den främsta bidragande orsaken till ökade obalanserna inte var svag export utan istället svag efterfrågan i kärnländerna. För det andra säger de att kapitalöverföringarna till periferiländerna inte tycks ha investerats utan istället har mycket gått till konsumtion. För det tredje pekar de på att den samlade efterfrågan varit för låg i euroområdet, bland annat har löneökningarna i viktiga länder varit på tok för återhållsamma.

Men den viktigaste slutsatsen är att den politik som Tyskland fört de senaste åren och som gynnat exporten har varit en medveten strategi sedan Andra världskriget. Forskarna kallar politiken en monetär merkantilism där Tyskland genomgående sökt exportfördelar genom låg inflation, en nedpressad ekonomisk hemmamarknad och använt sig av andra länders stimulanspaket för att öka sin egen export utan att själv initiera stimulanser. Jämför det med hur USA har agerat där amerikansk  kapitalexport stod för likviditeten i Bretton Woods systemet. Vi ser också hur andra länder t.ex. Frankrike försöker svälta sig i form. Även om den tyska medicinen är i Tysklands intresse, är den verkligen i Eurozonens intresse?

  • Det finns en artikel i senaste Foreigen affairs som berör tyskland och Euron, där det nämns helt enkelt att euron är bra för tyskland och att om tyskland hade haft en egen valuta så hade den troligen varit mycket dyrare än euron.

    • Thomas Janson

      Jo. Och tjänstemän på Europafacket har under en lång rad av år varit kritiskt till just Tysklands strategi att sänka sina lönekostnader för att öka exporten.

  • Det finns en artikel i senaste Foreigen affairs som berör tyskland och Euron, där det nämns helt enkelt att euron är bra för tyskland och att om tyskland hade haft en egen valuta så hade den troligen varit mycket dyrare än euron.