Ulrika Hagström

Varför tar en del män inte ut sin föräldrapenning?

Nästan var femte pappa tar inte ut någon dag med föräldrapenning alls! Hur kan det komma sig? Det är kanske det mest anmärkningsvärda i Försäkringskassans nya rapport om hur mycket föräldrapenning olika grupper av föräldrar tar ut.

Resultatet stämmer väl överens med det från en studie som TCO gjorde i samarbete med forskare på Karolinska Institutet[1]. Då framkom att det är stora skillnader i pappors uttag av föräldraledighet. Det som karaktäriserade den grupp män som tar ut väldigt lite, är att de ofta har en missgynnad socioekonomisk situation och sämre hälsoförutsättningar. Män som tar lite föräldraledigt har i mindre utsträckning någon som ger stöd vid problem eller kris. Män som har varit arbetslösa under de senaste två åren är också tydligt överrepresenterade bland dem som inte tar ut någon föräldraledighet alls eller tar ut en mycket liten tid.

Vi såg även att män som har barn sedan tidigare är föräldralediga längre. Trots det är det ändå i den äldsta åldersgruppen (40-58 år) som man tar ut kortast föräldraledighet. Även utlandsfödda pappor tar ut mindre föräldraledighet, liksom egenföretagare, som tar ut den minsta tiden.

Precis om i Försäkringskassans rapport framkom att utbildningsnivå är mycket starkt samvarierande med högre uttag av ledighet. Universitets- eller högskoleutbildade är dubbelt så ofta pappalediga länge som de grundskole- eller gymnasieutbildade.

Den gedigna Föräldraförsäkringsutredningen från 2005 visade i samma linje att det som hade störst betydelse för hur mycket en pappa tog ut i föräldraledighet, var moderns utbildningsnivå. Samma utredning visade också att det faktiskt fanns en grupp män som inte hade tron om sig själva att kunna ta hand om ett mycket litet barn.

Mot bakgrund av att det i hög grad är de socialt och hälsomässigt välmående som oftast är pappalediga, och att den ekonomiska situationen spelar roll finns det anledning att tänka över vilka åtgärder som är nödvändiga för att öka uttaget av pappaledighet bland dem som tar ut minst. Resultaten från vår studie visar att åtgärder för att öka pappaledigheten i hög grad bör riktas mot förstagångsföräldrar, lägre utbildade, utlandsfödda pappor och egenföretagare.

Dessutom verkar det vara viktigt att nå fram till de män som har en missgynnad social och ekonomisk situation. Här kan man tänka att det skulle behövas ett komplement till mödravården. I mödravården fångas mödrar med socioekonomiska problem eller hälsoproblem upp, för att de ska klara av att ta hand om det barn som kommer. Man frågar blivande mammor om deras alkoholvanor, och om en kvinna till exempel visar tecken på alkoholproblem försöker man göra något åt det. Eller om en blivande mor uppger att hon har vissa psykiska problem finns möjlighet att få samtalshjälp, en möjlighet som är större än vid andra tillfällen i livet.

För att även blivande pappor ska få det nödvändiga stöd som de behöver för att de ska axla sitt föräldraskap, krävs att Mödravården kompletteras med en förebyggande Föräldravård som riktar in sig även på de blivande papporna, och frågar dem om deras situation och hur de ser på sitt kommande liv som föräldrar. Det är talande att detta inte existerar idag, och att man inte ens talar om det som ett behov. Samhället har fortfarande en syn på mödrars praktiska föräldraskap som en absolut nödvändighet, vilket är bra, men man ser uppenbarligen på mäns praktiska föräldraskap som en bonus, något frivilligt, ej nödvändigt, men mycket bra om det funkar.


[1] TCO i samarbete med Karolinska Institutets forskargrupp där Anna Månsdotter har varit huvudansvarig (Publicerat studieresultat i Journal of Public Health Policy 2010, Volym 31.3).

 • Pingback: Nya siffror kring föräldraförsäkringen - Södertörns Lärcentra()

 • Mats Essemyr

  Viktiga resultat. Nästan allt i vårt land är idag hyggligt fördelat mellan män och kvinnor, utom föräldraledigheten. Frågan är vilka tolkningar som är rimliga att göra. Jag har själv gått forskarutbildning och kan intyga att det inte finns något i sig i den utbildningen som gör en särskilt benägen att vara pappaledig. Det är nog så att utbildningsvariablen egentligen utrycker klass och att uttaget av pappaledighet därför är starkt klassrelaterat. Detsamma gäller nog sambandet mellan förekomst av pappaledighet och moderns utbildningsbakgrund. Jag skulle tro att pappans och mammans utbildningsbakgrund samvarierar starkt.
  Den fråga som i skenet av detta är avgörande gäller pengar. Det brukar ju heta att mamman stannar hemma eftersom pappan tjänar mer. Frågan är om det går att påvisa, att inkomstskillnaderna mellan mamman och pappan är större i de grupper där mamman tar ut föräldraledigheten jämfört med de grupper där denna är lika fördelad? I annat fall står vi inför möjliga förklaringar till skillnader i föräldraledighet som ligger djupare i strukturerna än vad vi kunnat ana. Jag börjar tro att svensk befolkningspolitik sedan ”Kris i befolkningsfrågan” påverkar oss fortfarande idag. En del av motståndet mot individualiserad föräldraförsäkring kan spåras till farhågan att detta skulle sänka födelsetalen på lång sikt, eftersom barn uppenbarligen inte är ett gemensamt projekt i alla samhällsgrupper.

 • Ulrika Hagstrom

  Hej Mats!
  Tack för din kommentar!
  Kul att du tar upp just frågan om ifall inkomstskillnaderna mellan föräldrarna spelar roll. I samma studie som forskaren Anna Månsdotter ledde, undersökte vi nämligen även det!
  (Allt kan ju inte få plats i ett blogginlägg, tyvärr). I den studien framkom att föräldrarnas inkomstfördelning spelar roll för fördelningen av uttaget.
  Pappaledighet är ovanligast både då pappan tjänar mycket mindre (80 procent av hushållets gemensamma inkomst) än mamman. Ett riktigt högt uttag av pappaledighet, mellan 91 – 155 dagar är vanligast bland dem med en jämställd inkomst.

  Sedan tror jag att pappans utbildningsnivå egentligen är ett mått på mammans utbildningsnivå, eftersom Föräldraförsäkringsutredningen kom fram till att moderns utbildningsnivå spelade störst roll för mannens uttag av föräldraledighet, större roll än mannens utbildningsnivå, och större roll än inkomsten.
  Det betyder att även män med kortare utbildning tar ut mycket föräldraledighet när mamman har en högskoleutbildning.
  (Man ska ju inte lite på sina egna erfarenheter, som varande allmängiltiga, men det råkar för min egen del vara en hypotes som stämmer med vad jag sett i vardagen).

  En annan sak som spelar roll är var du jobbar och vilken anställningstrygghet du har. Pappor i offentlig sektor och de med tillsvidareanställning är markant oftare pappalediga länge. Och män på en arbetsplats med jämn könsfördelning tar också ut mer föräldraledighet än andra.
  Bästa hälsning,
  Ulrika

 • Mats Essemyr

  Ulrika,
  Det skulle vara intressant att få del av din vidare tolkning av orsaker bakom de data som redovisas i vår och F-kassans rapporter. Ställer vi upp hypotesen att hushållet, vid f-ledighet, försöker maximera sina inkomster stöds den av iakttagelsen att män med mycket högre inkomster än kvinnan har lägre uttag av f-ledighet. Däremot stöds den ju inte av att män med mycket lägre inkomst än kvinnan också uppvisar låga tal av uttag. Om ett sådant par får barn så borde ju mannen vara f-ledig, om hypotesen skall stämma fullt ut. Vad kan förklaringen till detta vara?
  Intressant också att mammans utbildningsnivå styr männens uttag, oavsett hans egen utbildningsnivå och inkomst (skriver du). Vad kan förklara detta beteende? Gör männen i dessa fall en klassresa genom sitt partnerval?

 • Ulrika Hagstrom

  Hej,
  Om det bara var ekonomin som bestämde hur fördelningen av
  föräldrapenninguttaget gjordes skulle männen ta ut en majoritet av
  dagarna i de fall då kvinnan har högre inkomst än männen. Men så är det inte. Föräldraförsäkringsutredningen visade att man år 2003 i hushåll där mammorna hade en inkomst över det så kallade ”taket” i föräldrapenningen och pappan hade en inkomst under taket tog papporna ut närmare 19 procent av föräldrapenningdagarna. I hushåll där det motsatta gällde (dvs pappans inkomst var högre och mammans lägre än taket) utnyttjade papporna 16 procent av dagarna.
  Resultaten visade också att i hushåll där båda föräldrarna hade inkomster som översteg taket och där bägge föräldrarna hade inkomster under taket var pappornas uttag av föräldrapenningdagar var pappornas uttag av föräldrapenningdagar 16 respektive 17 procent.
  Utifrån dessa resultat tycker jag det blir uppenbart att det inte främst är det ekonomiskt mest rationella som avgör fördelningen av uttaget.

  Det som spelar absolut störst roll för hur mycket man tar ut, tror jag är vilka förväntningar man upplever på sig själv som förälder. Om en man är hemma tre månader anser många att han är en bra pappa som har ett ganska stort intresse för att umgås med sina barn, medan en mamma som går tillbaka till jobbet efter tre månader blir starkt ifrågasatt. Hon ses inte som en kvinna med speciellt stort intresse för att avsätta tid för sina barn.

  Förväntningarna kan se lite olika ut i olika omgivningar, och vilka förväntningar man lägger på sig själv och sin partner beror på vilken identitet man har eller vill ha. Och här tror jag att det finns ett starkare ideal om jämställdhet i hushållet bland välutbildade kvinnor, som även kommer att delas av deras partners oberoende av deras utbildningsnivå.

 • gul_badanka

  Det talas om jämnställdhet: Män tjänar generellt mer än kvinnor. De har också större möjlighet till övertid och extra inkomster, vilket sällan finns i ”kvinnoyrken”.
  Således är det mer naturligt att den förälder som tjänar mest på att arbeta kommer göra det.
  I övrigt så får män 10 dagar extra föräldraledighet direkt efter förlossningen, något som inte kvinnor får tillgodoräkna sig.
  Med de nya reglerna om tvångsdelad föräldraledighet så kommer FK och staten inte bara skapa stora bekymmer för familjernas generella ekonomi, utan också skapa mindre hållbara fimljenätverk då gräl om pengar är den största orsaken till skiljsmässor. Lägg då till all ångest och stress ett nyfödd barn tillför så kan FK räkna med flertalet sjukskrivningar och kollapsad inkomst för familjen.
  Tack för det staten. Gud nåde att vi som vuxna människor skulle få bestämma själva hur det är värt att dela upp ledighet och uppfostran av barn.

  • Ulrika Hagström

   hej gul_badanka

   Faktum är att tack vare jämställdhetsbonusen i föräldrapenningen så tjänar de allra flesta mer på att dela jämställt än att den som tjänar minst tar ut flest dagar med föräldrapenning. Vi skrev om det i lördags: http://www.tco.se/Aktuellt/Evas-kommentarer/Eva/Sa-tjanar-familjer-pa-att-dela-lika-pa-foraldraledigheten/

   Dessutom finns det nog ingen annan stat i världen som har en så generös föräldraförsäkring som den svenska. Och vi som vuxna människor är fullt tillåtna att bestämma själva hur vi vill dela upp ledighet och uppfostran av våra barn, men det är ju inte givet att det ska betalas av andra.

   • gul_badanka

    Vi har ju faktiskt inte det. Det bestäms av staten hur dagarna skall delas upp, att vissa månader skall pappan ta ledigt varesig han vill eller ej. Så då kvarstår faktumet att i ett förhållande där mannen tjänar mer än än kvinnan så skall familjen (som redan har ökade kostnader i form av barnet) leva på en mindre budget för att staten anser att det är viktigt. Trots att pengar och barn är det man vanligtvis bråkar om enligt forskning.
    Pappan får idag 10 dagar mer än mamman, bara för att han är pappa. Samtidigt så har vi fortfarande olika löner i våra resoektive bransher.
    Ingen ”jämnställdhets bonus” jämnar ut den förlusten som görs när pappan stannar hemma från jobbet.
    Nu skall staten ännu en gång gå in med krav på pappans ledighet. Detta till människor som uppmanas att skaffa barn för att bevara välfärden, men som tydligen anses för dumma i huvudet för att ta beslut om vad som fungerar bäst för familjen.

    Lägg sedan till att hela systemet är baserat på en kärnfamilj som är ett utdaterat koncept så ifrågasätter jag en regering som vill lägga miljarder på att ”utbilda” föräldrar i hur de skall tänka.

    • Ulrika Hagström

     1. Jo, jag tror faktiskt att Sverige har världens mest generösa föräldraförsäkring. Berätta annars gärna vilket land som ger mer ledighet med lika hög eller högre ersättning.
     2. Dessutom är det frivilligt för män (och kvinnor) att ta ut föräldraledighet. Så om man tycker att det kostar för mycket att avvara mannens lön, kan man låta bli att vara föräldraledig. Det är verkligen inte alla länder som över huvud taget ersätter föräldrar när de är lediga med sina barn.
     3. Men som sagt, jämställdhetsbonusen gör för de allra flesta föräldrapar att de tjänar på att dela lika jämfört med att låta den ena ta ut merparten. Här redogör vi för hur vi har räknat: http://www.dn.se/debatt/myt-att-familjer-tjanar-pa-att-kvinnan-ar-hemma-mer/

     • gul_badanka

      Det handlar inte om att jämföra med andra länder. Det handlar om att vi har ett system som litar till att vi skall skaffa barn och uppfostra dem, men inte på att vi kan bestämma hur vi vill ta ut ledigheten. Att sedan fastställa ett system efetr en kärnfamilj är inte bara förlegat utan rent ut sagt diskriminerande för alla inblandade parter.
      Det är inte riktigt fivilligt eller hur, för du har ett antal öronmärkta dagar som du inte kan lämna över, vilket innebär att om du inte har råd med ledigheten så skall barnet i tidig ålder in på förskola för att det inte finns någon som kan ta hand om den.

      13000 kr som jämnställdshetsbonus är långtifrån den skillnad i ekonomi som uppstår när den som generallt har högst lön måste avstå från den för att få ut föräldraledighet. Tillkommer sedan att du måste vänta in föräldrabonusen. ”Pie in the sky when you die…”
      Dessutom skall vi ju tvångsindoktrineras att dagarna skall delas rakt av, och föräldrabonusen försvinner. Så ditt argument där är irrelevant.

     • Ulrika Hagström

      Vi har i Sverige ett system som till stor del stöder att vi ska skaffar barn, eftersom vi kan få 80 procent av lönen i 390 dagar. Det är inget av naturen givet att det ska vara så. Att den folkvalda riksdagen röstar igenom vilka reglerna ska vara för att detta ska betalas ut är inte konstigt. Frågan är hur det annars skulle gå till.

      Däremot håller TCO med dig gällande att det är fel att man inte kan få jämställdhetsbonus om man är ensam vårdnadshavare. Vi tycker inte heller att det ska premieras att vara två föräldrar framför att vara ensam förälder.